Fitxa de membres - Neus Roca Feixas

Neus Roca Feixas
Esparreguera 2031/Junts

Neus Roca Feixas

  Esparreguera 2031/Junts

Sessions en les quals ha intervingut

Sessió 14/2023 Ordinària de Ple Municipal del 25 d'octubre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
25/10/2023 18:30h

2 Intervencions

2.1.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació provisional modificació Ordenances Fiscals i Preus Públics any 2024.

2.2.- ORGANITZACIÓ I PERSONES. Aprovació supressió de l’article 80.2 de l’Acord Regulador de les Condicions de Treball.

Sessió 15/2023 Ordinària de Ple Municipal del 29 de novembre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
29/11/2023 18:30h

5 Intervencions

2.3.- ORGANITZACIÓ I PERSONES. Aprovació del catàleg de llocs de treball per increment retributiu 2023 i increment retributiu règim de dedicacions exclusives i parcials.

2.4.- EDUCACIÓ. Adhesió Aliança Educació 360.

2.5.- SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS. Addenda de Modificació del Conveni amb la Generalitat per l'ampliació de 5 places concertades del servei de Residència Assistida.

8.PRECS I PREGUNTES

Sessió 16/2023 Ordinària de Ple Municipal del 20 de desembre de 2023
Ple Municipal - Ordinària
20/12/2023 18:30h

3 Intervencions

2.1.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació del pressupost exercici 2024, plantilla personal i refosa del catàleg llocs de treball.

2.2.- ÀREA DE DRETS SOCIALS I CIUTADANIA. Aprovació Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027.

2.3.- SERVEIS SOCIALS. Tàcita reconducció contracte de lloguer del Patronat Parroquial, gener a desembre 2024.

Sessió 01/2024 Ordinària de Ple Municipal del 31 de gener de 2024
Ple Municipal - Ordinària
31/01/2024 18:30h

1 Intervenció

2.1.- PROMOCIÓ ECONÒMICA. Ratificació decret aprovació conveni Centre local de serveis a les empreses al territori del Baix Llobregat Nord.

Sessió 02/2024 Ordinària de Ple Municipal del 28 de febrer de 2024
Ple Municipal - Ordinària
28/02/2024 18:30h

4 Intervencions

2.3.- DRETS SOCIALS I CIUTADANIA. Modificació del Pla Estratègic de Subvencions, corresponents als exercicis 2024-2027.

3.1.- DRETS SOCIALS I CIUTADANIA. Aprovació Bases Reguladores Subvencions Concurrència Competitiva Àrea de Drets Socials i Ciutadania període 2024-2027.

6.1.- Moció que presenta el grup municipal VOX en relació amb els assassinats dels Guàrdies Civils en acta de servei contra el narcotràfic.

Sessió 05/2024 Ordinària de Ple Municipal del 24 d'abril de 2024
Ple Municipal - Ordinària
24/04/2024 18:30h

5 Intervencions

2.2.- PRESIDÈNCIA. Delegació competències del Ple a la Junta de Govern Local dels acords Meses Negociació.

2.4.- ORGANITZACIÓ I PERSONES. Delegació de competències a la Diputació de Barcelona per a la selecció de personal temporal tècnic/a auxiliar de Biblioteca.

2.5.- ÀREA DRETS SOCIALS I CIUTADANIA. Aprovació modificació de crèdit núm. 15/2024.

2.6.- ESPORTS. Aprovació del Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM).

2.7.- CULTURA. Aprovació bases reguladores subvencions per a procediment de concurrència competitiva pel finançament d’inversions en teatres, 2024-2027.