Fitxa de membres - Francisco Aguilar Alot

Francisco Aguilar Alot
VOX Esparreguera

Francisco Aguilar Alot

  VOX Esparreguera

Sessions en les quals ha intervingut

Sessió 15/2019 Ordinària de Ple Municipal del 18 de desembre de 2019
Ple Municipal - Ordinària
18/12/2019 18:30h

3 Intervencions

4.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació del pressupost exercici 2020, plantilla personal i refosa del catàleg llocs de treball.

7.- URBANISME. Modificació puntual Ordenança Fiscal 13.

Sessió 01/2020 Ordinària de Ple Municipal del 22 de gener de 2020
Ple Municipal - Ordinària
22/01/2020 18:30h

3 Intervencions

URGÈNCIA.- Moció presentada per Esparreguera 2031, ERC-AM, CUP Esparreguera i regidor no adscrit per la creació d'una taula municipal per la inversió del romanent de tresoreria.

3. Moció presentada per PSC-CP i EEC-ECG de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona

Sessió 2/2020 Ordinària de Ple Municipal del 19 de febrer de 2020
Ple Municipal - Ordinària
19/02/2020 18:30h

2 Intervencions

2.- PRESIDÈNCIA. Sol·licitud participació regidor no adscrit a la Junta de Portaveus Municipal.

10.- Moció presentada per PSC-CP i EEC-ECG relativa a la LGTBI-fòbia.

Sessió 10/2020 Ordinària de Ple Municipal del 16 de setembre de 2020
Ple Municipal - Ordinària
16/09/2020 18:30h

1 Intervenció

3.- EQUIPAMENTS ESPORTIUS. Modificació de Crèdit 40/2020 Ampliació ActuacionsPavelló El Castell modalitat suplement de crèdit.

Sessió 7/2021 Extraordinària de Ple Municipal del 13 de juliol de 2021
Ple Municipal - Extraordinària
13/07/2021 18:30h

1 Intervenció

Únic. Debat sobre l'estat del municipi

Sessió 12/2021 Ordinària de Ple Municipal del 22 de desembre de 2021
Ple Municipal - Ordinària
22/12/2021 18:30h

1 Intervenció

PRECS I PREGUNTES

Sessió 01/2022 Ordinària de Ple Municipal del 19 de gener de 2022
Ple Municipal - Ordinària
19/01/2022 18:30h

4 Intervencions

2.- ORGANITZACIÓ I PERSONES. Aprovació inicial del Reglament de Teletreball de l'Ajuntamentd'Esparreguera.

5.- URBANISME I PAISSATGE URBÀ. Aprovació inicial del Pla d’Ordenació UrbanísticaMunicipal (POUM) d’Esparreguera.

PRECS I PREGUNTES

Sessió 2/2022 Ordinària de Ple Municipal del 16 de febrer de 2022
Ple Municipal - Ordinària
16/02/2022 18:30h

4 Intervencions

2.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació inicial modificació Ordenança Fiscal número 4 reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

3.- SERVEIS SOCIALS. Tàcita reconducció mes a mes període gener a desembre 2022 del contracte de lloguer del Patronat Parroquial.

5.- URBANISME I PAISSATGE URBÀ. Aprovació inicial modificació de crèdit número 04/2022.

Sessió 3/2022 Ordinària de Ple Municipal del 16 de març de 2022
Ple Municipal - Ordinària
16/03/2022 18:30h

3 Intervencions

5.- URBANISME I PAISSATGE URBÀ. Aprovació projecte Pla d’Obres de millora urbana al municipi d’Esparreguera.

Declaració institucional sobre la guerra d’Ucraïna

15.- Prec que presenta el grup municipal de la CUP-AMUNT Esparreguera relativa a facilitar la participació d’infants a casals i activitats d’estiu.

Sessió 4/2022 Ordinària de Ple Municipal del 20 d'abril de 2022
Ple Municipal - Ordinària
20/04/2022 18:30h

5 Intervencions

2.- PRESIDÈNCIA. Aprovació inicial modificació de crèdit núm. 14/2022 crèdit extraordinari suplement de crèdit finançats amb romanents de Tresoreria de l’Àrea de Presidència i Bon Govern.

7.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal número 24 relativa a la taxa prestació ensenyaments especials en establiments municipals.

13.- SERVEIS SOCIALS. Aprovació inicial modificació Bases Reguladores Subvencions 2022 en matèria de Casals d’Estiu.

14.- TERRITORI I SOSTENIBILITAT. Aprovació inicial modificació de crèdit núm. 10/2022 crèdit extraordinari suplements de crèdit finançats amb romanents de Tresoreria, Àrea de Territori i Sostenibilitat.

18.- Moció que presenten els grups municipals PSC-CP i EEC-ECG , relativa a la declaració pera uns Municipis i Comunitats Cuidadores.