Fitxa de membres - Eduard Rivas Mateo

Eduard Rivas Mateo
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés Esparreguera

Eduard Rivas Mateo

  Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés Esparreguera

Sessions en les quals ha intervingut

Sessió 15/2019 Ordinària de Ple Municipal del 18 de desembre de 2019
Ple Municipal - Ordinària
18/12/2019 18:30h

64 Intervencions

1.- PRESIDÈNCIA. Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple de la sessió de data 20/11/2019.

2.- PRESIDÈNCIA. Interpretació conveni bus urbà 2018-2021 i aprovació despesa.

3.- PRESIDÈNCIA. Pagament Tributs a l’ORGT convenis signats per l’Ajuntament any 2018 regularització anys 2015 i 2016.

4.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació del pressupost exercici 2020, plantilla personal i refosa del catàleg llocs de treball.

5.- RECURSOS HUMANS. Aprovació bases d’avaluació acompliment extraordinari territori 2019.

6.- ÀREA DE DRETS SOCIALS I CIUTADANIA. Aprovació Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023.

7.- URBANISME. Modificació puntual Ordenança Fiscal 13.

8.- Moció presentada pel grup municipal de la CUP d’Esparreguera per a la reforma del Reglament Orgànic de l’Ajuntament d’Esparreguera.

9.- Moció presentada del Grup municipal de la CUP d’Esparreguera contra l’aprovació de la Llei de serveis a les persones.

12.- PRECS I PREGUNTES

Sessió 01/2020 Ordinària de Ple Municipal del 22 de gener de 2020
Ple Municipal - Ordinària
22/01/2020 18:30h

36 Intervencions

1. PRESIDÈNCIA.- Aprovació de l'esborrany de l'acta del ple corresponent a la sessió de data 18 de desembre de 2019

2. Moció presentada per ERC-AM, CUP Esparreguera i regidor no adscrit per la creació d'una taula municipal per la inversió del romanent de tresoreria.

URGÈNCIA.- Moció presentada per Esparreguera 2031, ERC-AM, CUP Esparreguera i regidor no adscrit per la creació d'una taula municipal per la inversió del romanent de tresoreria.

3. Moció presentada per PSC-CP i EEC-ECG de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona

5. PRECS I PREGUNTES

Sessió 2/2020 Ordinària de Ple Municipal del 19 de febrer de 2020
Ple Municipal - Ordinària
19/02/2020 18:30h

82 Intervencions

1.- PRESIDÈNCIA. Aprovació de l’esborrany de l’acta del Ple corresponent a la sessió de data 22 de gener de 2020.

2.- PRESIDÈNCIA. Sol·licitud participació regidor no adscrit a la Junta de Portaveus Municipal.

3.- RECURSOS HUMANS. Increment retributiu 2% empleats públics 2020.

4.- RECURSOS HUMANS. Modificació catàleg i plantilla 2020.

5.- REGIDORIES DE L’ÀREA. Bases Reguladores subvencions concurrència competitiva Ajuntament Esparreguera exercicis 2020-2023.

6.- MEMÒRIA HISTÒRICA. Projecte Stolpersteine.

7.- PROMOCIÓ ECONÒMICA. Ratificació del decret 268/20 de modificació de la clàusula vuitena del conveni Fem Xarxa, Fem Empresa.

10.- Moció presentada per PSC-CP i EEC-ECG relativa a la LGTBI-fòbia.

8.- Moció PSC- CP, EEC-ECG, CUP, E2031 i regidor no adscrit relativa a l’actuació d’Endesa en relació afectacions d’electricitat Gloria.

9.- Moció ERC relativa creació comissió municipal per la fiscalització i control concessió subministrament d’aigua potable d’Esparreguera.

11.- Moció presentada per la CUP-Esparreguera relativa al suport a la jornada de lluita del 08/03/2020.

Precs i preguntes

Sessió 06/2020 Ordinària de Ple Municipal del 17 de juny de 2020
Ple Municipal - Ordinària
17/06/2020 18:30h

67 Intervencions

Sessió 06/2020 Ordinària de Ple Municipal del 17 de juny de 2020

1.- PRESIDÈNCIA. Aprovació de l’esborrany de l’acta de data 20 de maig de 2020.

2.- PRESIDÈNCIA. Presa possessió nou regidor del PSC-Candidatura de Progrés, Miguel Angel Bajo Arcas.

3.- OFICINA D´ATENCIÓ AL CIUTADÀ. Aprovació revisió anual Padró d’Habitants d’Esparreguera a 01/01/2020.

4.- PRESIDÈNCIA. Ratificació del decret 1286/20 de restabliment sessions presencials ordinàries òrgans municipals.

5.- SERVEIS SOCIALS BÀSICS. Convalidació Modificació de Crèdit 28/2020 de suplement de crèdit.

6.- CULTURA. Modificació de Crèdit 29/2020 de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

7.- ESPAI NATURAL. Aprovació quotes 2019-2020 Xarxa per la Conservació de la Natura.

8.- AIGUA, ENERGIA I RESIDUS. Aprovació quotes 2017-2020 d’associat amb la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Cubeta d’Abrera.

URGÈNCIA.- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 31/2020 condicionament del pavelló municipal d’esports “El Castell”.

9.- Moció PSC-CP, EEC-ECG i C’s relativa a la millora del finançament local.

10.- Moció ERC-AM, CUP-AMUNT i E2031 relativa a banderes al balcó.

11.- Moció ERC-AM, CUP-AMUNT i E2031 per reclamar Govern Espanyol prestació treballadors ERTO.

12.- Moció ERC-AM, CUP-AMUNT i E2031 relativa a declarar Esparreguera municipi feminista.

Presa possessió nou regidor del PSC-Candidatura de Progrés, Miguel Angel Bajo Arcas. Intervenció del regidor.

PRECS I PREGUNTES

Sessió 07/2020 Ordinària de Ple Municipal del 15 de juliol de 2020
Ple Municipal - Ordinària
15/07/2020 18:30h

40 Intervencions

Sessió 07/2020 Ordinària de Ple Municipal del 15 de juliol de 2020

4.- ORGANITZACIÓ I PERSONES. Modificació catàleg i plantilla 2020.

5.- IGUALTAT I DIVERSITAT. Aprovació de la pròrroga del Pla Local d’Igualtat .

URGÈNCIA.- Proposta acord adhesió pacte del Baix Llobregat per un nou impuls econòmic i social.

6.- Moció presentada per ERC-AM, PSC-CP, CUP-AMUNT, E2031, JUNTS i regidor no adscrit relativa a l’establiment d’un autobús llançadora entre Esparreguera i Martorell.

PRECS I PREGUNTES

1.-PRESIDÈNCIA. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió 17 de juny de 2020.

2.- PRESIDÈNCIA. Festes Locals 2021.

3.- PRESIDÈNCIA. Ratificació designació nou regidor M. Angel Bajo Arcas en entitats supramunicipals.

Sessió 08/2020 Extraordinària i Urgent de Ple Municipal del 22 de juliol de 2020
Ple Municipal - Extraordinària i Urgent
22/07/2020 20:00h

14 Intervencions

Sessió 08/2020 Extraordinària i Urgent de Ple Municipal del 22 de juliol de 2020

1.- EDUCACIÓ. Resolució al·legacions i aprovació definitiva Ordenança fiscal núm. 24 reguladora taxa per a la prestació d’ensenyaments especials en establiments municipals.

2.- OBRES, EQUIPAMENTS I SERVEIS. Aprovació inicial modificació de crèdit núm. 33/2020.

Sessió 10/2020 Ordinària de Ple Municipal del 16 de setembre de 2020
Ple Municipal - Ordinària
16/09/2020 18:30h

60 Intervencions

2.- ORGANITZACIÓ I PERSONES. Proposta Acord Ple Pròrroga sous SOC 2020.

3.- EQUIPAMENTS ESPORTIUS. Modificació de Crèdit 40/2020 Ampliació ActuacionsPavelló El Castell modalitat suplement de crèdit.

4.- PROMOCIÓ ECONÒMICA. Modificació del Pla Estratègic 2020-2023 - InclusióProgrames Foment de l'Ocupació.

5.- URBANISME I PAISSATGE URBÀ. MC 39/2020.

6.- URBANISME I PAISSATGE URBÀ. Aprovació provisional MPPGOU 3 àmbits de solurbà d’Esparreguera.

7. - ESPAI PÚBLIC. Aprovació de la constitució de la Comissió Municipal de Protecció Cívil.

8.- Moció presentada pel grup municipal de la CUP AMUNT relativa a la creació d'una empresa pública de serveis municipals.

9.- Moció presentada pels grups municipals del PSC-CP i EEC-ECG pel finançament de les escoles bressol municipals.

PRECS I PREGUNTES

Sessió 7/2021 Extraordinària de Ple Municipal del 13 de juliol de 2021
Ple Municipal - Extraordinària
13/07/2021 18:30h
Sessió 10/2021 Ordinària de Ple Municipal del 20 d'octubre de 2021
Ple Municipal - Ordinària
20/10/2021 18:30h

57 Intervencions

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 22 de setembre de 2021.

3.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació inicial de la modificació de crèdit número 37/2021.

4.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació de les modificacions de les Ordenances Fiscals i dePreus Públics per l’exercici 2022.

5.- ORGANITZACIÓ I PERSONES. Aprovació inicial de la modificació de crèdit número 39/2021.

6.-ORGANITZACIÓ I PERSONES. Modificació del Catàleg i Plantilla del Servei de Comunicació.

7.- ESPORTS. Ratificació del decret d’alcaldia relatiu a la justificació de les subvencionsdestinades a activitats de foment de l’esport, corresponent a l’exercici 2021.

8.- CICLE DE VIDA. Aprovació de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions del’Ajuntament d’Esparreguera, corresponent als exercicis 2020-2023.

9.- SALUT PÚBLICA. Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit relatiu al contractemenor amb Rentokil Initial España, S.A. de prevenció i control de legionel·losi de diversosequipaments municipals.

10.- URBANISME I PAISSATGE URBÀ. Aprovació inicial de la modificació de crèdit número28/2021.

11.- Moció d'ERC-AM, PSC-CP, CUP i E2031 sobre l’inici d’expedient relatiu a la modificació de l’ordenança no fiscalnúmero 23.

12.- Moció que presenten els grups municipals PSC-CP , ERC-AM, C's, EEC-ECG, E2031, JUNTS iel regidor no adscrit, relatiu al rebuig als projectes de línies elèctriques aèries de molt altatensió projectades per l'empresa Forestalia.

PRECS I PREGUNTES

Sessió 11/2021 Ordinària de Ple Municipal del 17 de novembre de 2021
Ple Municipal - Ordinària
17/11/2021 18:30h

29 Intervencions

Manifest amb motiu del dia internacional de l'eliminació de la violència contra les dones, 25 de novembre de 2021.

2.- CONTRACTACIÓ I SERVEIS JURIDICS. Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit relatiu a la taxació de costes judicials imposades a l’Ajuntament d’Esparreguera en el tràmit del’execució de la sentència 55/2019.

3.- CONTRACTACIÓ I SERVEIS JURÍDICS. Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèditrebuts IBI immoble de l’Ateneu exercicis 2019 i 2020.

4.- SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació i actualització de l’encomana de gestió i del conveni per al’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestióeconòmica local (ASGEL).

5.- ORGANITZACIÓ I PERSONES. Aprovació de la modificació de plantilla i el catàleg del servei de Comunicació II.

6.- SERVEIS SOCIALS. Aprovació inicial de l’expedient de Modificació de Crèdit núm. 43/2021.

7.- PROTECCIÓ I TINENÇA D’ANIMALS. Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit delcontracte menor de serveis Canino Sir Can-Factura octubre 2020.

PRECS I PREGUNTES

1.- PRESIDÈNCIA. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 20 d’octubre de2021.